• Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Sprzedawca: Michał Gofran prowadzący działalność gospodarczą BIGo Michał Gofran pod adresem Kłopotów 12, 59-300 Lubin, numer NIP: 6922362973, numer REGON 021440375. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych Klientów. W tym celu używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Klient posiada konto na stronie Sprzedawcy lub dokona zakupu bez tworzenia konta, to Sprzedawca przetwarza dane Klienta jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, adres wysyłki, jeśli jest inny niż zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a także nazwę, adres i NIP firmy jeśli Klient prowadzi działalność gospodarczą i wyrazi chęć otrzymania faktury VAT.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę: a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania Umowy sprzedaży oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe jakie Klient podaje w formularzu tworzenia konta lub w formularzu zamówienia, umieszczone na fakturze (o ile taka występuje), dokumencie przewozowym (o ile taki występuje), ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone w zbiorze zaksięgowanych dokumentów (o ile jest to faktura) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia Klienta, dostawy (o ile zachodzi taka potrzeba) oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dostęp do danych osobowych Klienta będzie miał wyłącznie Sprzedawca oraz biuro rachunkowe (jeśli jest to faktura), z którym podpisano umowę w zakresie niezbędnym do realizacji usług księgowych.
 9. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 10. Dane osobowe Klienta zawarte w dokumentach papierowych (faktura) będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile Klient nie skorzysta z przysługującego prawa do usunięcia danych osobowych.
 11. Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji  wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO -   niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 12. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bigo@paintballsklep.pl
 

§3. Pliki cookies

 1. Witryna https://paintballsklep.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy BIGo Michał Gofran w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.